הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 (להלן - "חוק ההסדרים"). במסגרת חוק ההסדרים נקבעו, בין היתר, שינויים במדיניות המס כמפורט להלן:

1. נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע

א. לפני חוק ההסדרים - סעיף 40ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן - "פקודת מס הכנסה"), קבע כי יחיד תושב ישראל שסיים לימודי מקצוע בהיקף שעות לימוד הזהה ל- 1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, זכאי למחצית נקודת זיכוי במשך מספר שנות מס כמספר שנות הלימודים ולא יותר משלוש שנות מס.

ב. לאחר חוק ההסדרים - יחיד יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת החל משנת 2018, חלף חצי נקודת זיכוי, בדומה לנקודת הזיכוי הניתנת לפי סעיף 40ג לפקודת מס הכנסה, לבוגרי תואר אקדמי ראשון במוסד להשכלה גבוהה הלומדים היקף שעות דומה לצורך קבלת התואר. יצוין, כי בכפוף להוראת שעה לשנת 2017 יחיד יהיה זכאי ל- 3/4 נקודת זיכוי חלף חצי נקודת זיכוי.

2. שינוי שיעורי המס ומדרגות המס החלים יחידים לרבות הגדלת שיעור מס ייסף והיקפו

שיעור המס

3. שינוי שיעורי מס החברות

חוק ההסדרים

4. שינוי בשיעור המס המוטל על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת רווחים 

לפני ואחרי חוק ההסדרים

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623

Einat.Maliar@il.gt.com
 
מוחמד מג'אדלה, רו"ח
טל': 03-7106686

Mohamad.Magadly@il.gt.com