מיסוי שוק ההון: החלטות מיסוי

הרינו להביא לידיעתכם כי לאחרונה פרסמה רשות המיסים שלוש החלטות מיסוי שונות לעניין הוראת השעה לסעיף 125ב(2) ו-ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017-30.9.2017 (להלן - "החלטות המיסוי"), אשר מטרתן לקבוע עמידה בהוראת השעה וכללי יישום בשלושה מקרים שונים.

1. רקע

1.1 ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו-2018 (תיקוני חקיקה), התשע"ו- 2016 (להלן: "חוק התכנית הכלכלית"), במסגרתו נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה שמטרתם מתן כלים לרשות המסים להתמודד עם תכנוני מס המהווים לגישתם ניצול לרעה של שיטת המיסוי הדו-שלבי החלה על חברות על ידי הימנעות מחלוקת דיבידנד ותשלום מס בגינו. תחולת התיקונים הינה מיום 1.1.2017.
 

1.2 על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים שחוקקו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) לפקודה (להלן: "הוראת השעה"). 
 

1.3 הוראת השעה קובעת לתקופה קצובה, שמיום 1.1.2017 ועד ליום 30.09.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% (חלף 30%) על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 (להלן: "המועד הקובע"), זאת בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת השעה (להלן: "התנאים").
 

1.4 הוראת השעה, קובעת, בין היתר, תנאי לפיו סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין, בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019 (להלן: "שנות הבדיקה") למעט ההכנסות מדיבידנד, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו-2016, מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין. סוגי ההכנסות שיכללו בבדיקה האמורה לא יכללו הכנסות מדיבידנד, לרבות מהדיבידנד המוטב כאמור (להלן: "תנאי ממוצע ההכנסות").
 

1.5 בהמשך לאמור לעיל, פרסמה החטיבה המקצועית של רשות המיסים שלוש החלטות מיסוי בנושא אופן חישוב ממוצע ההכנסות במקרים שונים, כפי שיפורט להלן.

 

2. החלטות המיסוי

2.1 החלטת מיסוי 3232/17 - פרישה מהחברה המחלקת
בעל מניות מהותי הינו בגיל פרישה. פרישתו אמורה להתבצע במהלך השנה וכתוצאה מכך אמור להפסיק לקבל משכורת מן החברה ובמקום זאת לקבל פיצויי פרישה וקצבה מקופות הפנסיה אליהם הפריש.
בכוונת החברה לשלם דיבידנד בתקופת הוראת השעה.
החברה ביקשה לדעת מהו אופן חישוב ממוצע ההכנסות לצורך עמידה בתנאי ממוצע ההכנסות וזאת על מנת לבדוק האם זכאי בעל המניות המהותי להטבות הוראת השעה.
רשות המסים קבעה כי הכנסות מפיצויים וקצבה, המתקבלות בידי בעל המניות לאחר הפרישה בשנות המס 2017-2019, ייחשבו כהכנסות המתקבלות בעקיפין מהחברה המחלקת את הדיבידנד. 

2.2 החלטת מיסוי 1728/17 - מניות שהתקבלו בירושה
בעל מניות מהותי קיבל את מניות החברה בירושה בשנת 2016 ממוריש שעבד בחברה וקיבל הכנסות מהחברה עד מועד פטירתו. לבעל המניות המהותי היורש לא היו הכנסות מהחברה בשנות המס 2015 ו-2016.
החברה ביקשה לדעת מהו אופן חישוב תנאי ממוצע ההכנסות לצורך הזכאות לקבלת דיבידנד מוטב בהתאם להוראת השעה.
רשות המסים קבעה כי לצורך החישוב הנ"ל יחושבו אך ורק ההכנסות שהתקבלו על ידי בעל המניות היורש בלבד וכי בחישוב תנאי ממוצע ההכנסות של בעל המניות היורש לא יילקחו בחשבון הכנסות המוריש מהחברה מחלקת הדיבידנד מהשנים 2015-2016.

2.3 החלטת מיסוי 5016/17 - חלוקה כנגד יתרת זכות
חברה מתכוונת להכריז על דיבידנד בתקופת הוראת השעה. מקור הדיבידנד הינו ברווחים שנצברו עד יום 31 בדצמבר 2016. לאחר הכרזת הדיבידנד ובתקופת הוראת השעה, מתכוון בעל המניות להלוות לחברה את סכום הדיבידנד פחות ניכוי המס במקור מהדיבידנד (בעל המניות יעמוד ביתרת זכות). לבעל המניות אין יתרת חובה בחברה במועד ההכרזה על הדיבידנד.
החברה ובעל המניות פנו בבקשה כי יראו בהכרזה על הדיבידנד במקביל לניכוי מס במקור וחתימה על הסכם הלוואה מבעל המניות לחברה, כדיבידנד ששולם על ידי החברה והתקבל על ידי בעל המניות.
רשות המיסים קבעה כי יראו בדיבידנד המוטב כמשולם על ידי החברה והתקבל על ידי בעל המניות לעניין הוראת השעה, ואת יתרת הדיבידנד המוטב לאחר ניכוי מס במקור כמושקעת בחברה בכפוף לאמור להלן: 

  1. נוכה המס מהדיבידנד המוטב והועבר לפקיד השומה עד ליום 15 באוקטובר 2017.
  2. הדיבידנד בניכוי המס כאמור נרשם בספרי החברה כהלוואה/יתרת זכות לבעל המניות.

 

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

אסף בהר, רו"ח (עו"ד)
טל': 03-7106638
asaf.behar@il.gt.com

משה משען
טל': 03-7106615
moshe.mishan@il.gt.com