מבזק מס 13/2016

מבזק מס זה נועד לעדכנכם כי ביום 23 במרץ 2016, חתמה מדינת ישראל עם ארה"ב הסכםCompetent Authority Agreements (להלן: "הסכם רשויות מוסמכות") לצורך יישום הסכם ה- FATCA.

הסכם ה- FATCA בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב נחתם ביום 30 ביוני 2014, כחלק מהמאבק העולמי בהעלמות המס ובהון השחור ובעקבות כניסתן לתוקף של הוראות ה-FATCA, כללים המחייבים גופים פיננסים לדווח לרשות המיסים האמריקאית (ה- IRS) פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בידי אזרחי ארה"ב, תושבי ארה"ב, בעלי "גרין קארד" וכן כל ישות משפטית בה לאמריקאים יש החזקה מהותית כלשהי. המידע נאסף ע"י המוסדות הפיננסים, בין היתר, באמצעות טפסי W8 הנשלחים ללקוחות.

סעיף 3(6) להסכם ה-FATCA, קובע כי על הרשויות המוסמכות ישראל וארה"ב לקבוע כללים ונהלים לצורך יישום הוראות מסוימות של הסכם ה- FATCA. בהתאם לכך הסכם הרשויות המוסמכות מסדיר את אופן יישום הסכם ה- FATCA באמצעות קביעת נהלים להחלפת המידע, לרבות רישום המוסדות הפיננסיים, עיתוי ודרך העברת המידע, כללי אכיפה, ושמירה על סודיות המידע ואבטחתו.

העברת המידע אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי בעלי זיקה אמריקאית תתבצע על ידי רשות המיסים בישראל ביום 30 בספטמבר 2016.

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

שי מויאל, עו"ד
טל': 03-7106612
Shay.Moyal@il.gt.com

ספי רובין, עו"ד
טל': 03-7106685
Sefi.Rubin@il.gt.com