מבזק מס 9/2017

הרינו להביא לידיעתכם כי במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 נקבעו, בין היתר, הוראות בדבר הטלת "מס ריבוי דירות" על מחזיקי שלוש דירות או יותר בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות").

בהתאם להוראות שנקבעו כאמור, חייב במס ישלם, בכל שנת מס, מס ריבוי דירות בסכום שנקבע, בעד כל דירת מגורים שהייתה בבעלותו בכל שנת המס, למעט שתי דירות מגורים, על פי בחירתו.

שיעור המס יעמוד על 1% מערך מקורב של דירת מגורים באזור שבו נמצאת הדירה. ובכל מקרה, סכום המס השנתי בעד כל דירה חייבת, לא יעלה על סך של 18,000 ש"ח.

מועד תשלום המס לגבי מחצית מסכום חבות המס תשולם לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנת המס ויתרת תשלום המס תשולם לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בשנת המס.

למבזק המלא לחץ/י כאן [ 500 kb ].

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:
 
יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com
 
עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com