מבזק מס 19/2016

סעיף 91 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 קובע חובת דיווח ותשלום מקדמה פעמיים בשנה בשל מכירת נייר ערך הרשום למסחר בבורסה ו/או יחידה בקרן נאמנות במקרה בו לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון.

דיווח כאמור יתבצע אחת לחצי שנה,  עד ליום 31 ביולי ו- 31 בינואר של כל שנה וזאת ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

לפיכך, יש להגיש את הדיווח האמור ביחס למכירת ניירות ערך נסחרים שבוצעו במחצית הראשונה של שנת המס 2016 עד ליום 31.07.2016

הדיווח יכלול את הפרטים הבאים:

  1. סך כל התמורות מכל המכירות שבוצעו במהלך התקופה (מספר אחד מסכם);
  2. סך כל הרווחים מניירות ערך שנמכרו בתקופה;
  3. סך כל ההפסדים מניירות ערך שנמכרו במהלך התקופה;
  4. סך הרווח או ההפסד נטו (לאחר קיזוז ההפסדים מהרווחים) ממוין לפי שיעורי המס הרלוונטיים;
  5. סכום המקדמה לתשלום כפי שעלה מהפירוט.

עם הגשת הדיווח האמור תשולם מקדמה בסכום העולה ממנה.

 

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

 

יגאל מנשרוב, רו"ח

טל': 03-7106689

Igal.Manasherov@il.gt.com