מבזק מס 17/2016

ביום 30 ביוני 2016 פרסמה רשות המסים הודעה (להלן: "ההודעה") בדבר החלטתה להאריךעד ליום 31 בדצמבר 2016 את המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת הוראת השעה (להלן: "הוראת השעה") בנושא גילוי מרצון בגדרה הוסדרה הגשת בקשות אנונימיות לגילוי מרצון (אשר היה תוקפו היה אמור לפוג ביום 30 ביוני 2016), עליהן תחולנה, בשינויים המחויבים, הוראות נוהל גילוי מרצון.

יצוין כי הארכה זו הינה בנוסף להארכה אשר פורסמה על ידי רשות המסים ביום 21 בספטמבר 2015 עד ליום 30 ביוני 2016.

עוד נכלל בהוראת השעה "מסלול מקוצר" לטיפול בבקשות לגילוי מרצון שההון הנכלל בגדרן אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח.

יצוין, כי בהתאם להודעה הנוהל והוראות השעה שתוקפן הוארך יכללו גם חסינות מפני העמדה לדין בעבירות הלבנת הון שעבירות המקור המגבשות אותן הינן עבירות המס עליהן חל הנוהל. בהתאם להודעה רשות המסים תפרסם בימים הקרובים תיקון לנוהל בהתאם.

להרחבה בדבר הוראת השעה ראה פרסומנו מיום 9 בספטמבר 2015 במסגרת מבזק מס מספר 35/2014 מיום.

להורדת הנוהל החדש לחץ כאן.
להורדת הוראת השעה לחץ כאן.

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל רופא, רו"ח
טל': 03-7106688
Yigal.rofhe@il.gt.com

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.manasherov@il.gt.com