מבזק מס 12/2017

נבקש להביא לידיעתכם, כי ביום 24 בינואר 2017 פורסמו ברשומות תקנות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2017 ו-2018) (מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה), התשע"ז–2017 ("התקנות").

במסגרת התקנות נקבעו תנאים לקבלת מענק לצורך תשלום מס השבח ביחס למי שחייב ב"מס ריבוי דירות" ומכר דירת מגורים בבעלותו עד ליום 1 באוקטובר 2017. 
 
יצוין, כי בהתאם להוראות החלות ביחס ל"מס ריבוי דירות" מי שימכור את הדירה שבגינה הוא חייב במס האמור עד ליום 30 בספטמבר 2017 לא יחויב בתשלום "מס ריבוי הדירות" בגין חלק אותה תקופה בשנת 2017 שדירה זו הייתה בבעלותו.

להורדת המבזק המלא לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:

יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com
 
עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com