מבזק מס 12/2016

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 30 במרץ 2016 פרסמה רשות המיסים עדכון בעניין מועדי הגשת טופס הצהרת מעביד/מנכה על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס 126) ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס 856) לשנת 2015, (להלן: "דוחות ניכויים").

יצוין, כי דוחות ניכויים כאמור ייחשבו כדוחות שהוגשו רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתום על ידי המעביד/המשלם או המייצג.

בהתאם לעדכון רשות המסים, דוחות לשנת 2015 ששודרו עד ליום 31/05/2016, ניתן יהיה להגיש את טפסי ההצהרה עד ליום 31/10/2016, יראו אותם כהוגשו במועד ולא יוטל עיצום כספי עד למועד זה.

מעביד/מנכה שלא שידר את הדוחות עד ליום 31/05/2016 אך שידר אותם עד ליום30/06/2016 והגיש טפסי ההצהרה עד למועד זה, לא יוטל עליו עיצום כספי.

מעביד/מנכה שלא שידר את הדוחות עד ליום 30/6/2016, ולא הגיש את טפסי ההצהרה עד ליום זה, יחשב כמי שלא הגיש את הדוחות במועד, יחולו עליו סעיף 195ב לפקודת מס הכנסה ויוטל עליו עיצום כספי כמפורט בסעיף.

את טפסי ההצהרה ניתן לשלוח למוקד הניכויים הארצי- מחלקת התפעול, באחת מהדרכים המופיעות בסעיף 4 בהודעת רשות המסים המצ"ב.

לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא ניתן לפנות במשרדנו ל:

עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com

ארז גואטה, יועץ מס
טל': 077-7706717
Erez.Gueta@il.gt.com