מבזק מס 11/2017

בהמשך למבזק המס 9/2017 שפורסם ביום 22 בינואר 2017, הרינו להביא לידיעתכם דגשים ודיווחים שפורסמו בהוראות המעבר, במסגרת ההוראות בדבר הטלת "מס ריבוי דירות" על מחזיקי שלוש דירות או יותר, בשל החזקת הדירה השלישית ומעלה (להלן: "מס ריבוי דירות"),כדלקמן:

1. 
הודעה לגבי שנת המס 2017
לעניין שנת המס 2017, לא ישלח המנהל הודעת שומה מותנית, ומי שחייב במס בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה לגבי אותה שנה, עד ליום 31 במרץ 2017, אשר יראו אותה כשומה עצמית ויחולו לגביה כל ההוראות החלות על הצהרה.

2. "חייב במס" שמכר דירת מגורים עד ליום 1 באוקטובר 2017, יהיה פטור מחלק יחסי מהמס השנתי על דירת מגורים חייבת שיבחר בה, כיחס מספר הימים שהיה בעליה של הדירה הנגרעת באותה שנת מס ל-365 ימים, ובלבד שלא מדובר במכירה ל"קרוב".

לאור האמור לעיל, על כל מי שמחזיק בשלוש דירות או יותר, לבחון את אופן הגשת הטפסים והכנת המסמכים הדרושים לצורך ההצהרה שתוגש למנהל במועד שנקבע וכן, נדרשת בחינת היבטי המס ביחס למכירת דירת מגורים, באם מעוניין ה"חייב במס" למכור דירת מגורים עד ליום 1 באוקטובר 2017, על מנת להימנע מהטלת המס בגין הדירה הספציפית.

למבזק 9/2017  לחץ/י כאן [ 500 kb ].

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:
 
יגאל מנשרוב, רו"ח
טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com
 
עומר פלד
טל': 03-7106676
Omer.Peled@il.gt.com