מבזק מס 8/2016

נבקש להזכירכם כי, על כל אחד מהעוסקים הרשומים באיחוד עוסקים על פי סעיף 56 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ"), חלה חובה להגיש דוח שנתי מסכם על פי סעיף 71א(א) לחוק מע"מ (להלן: "הדוח השנתי"), תוך 90 יום מתום שנת המס שלגביה מוגש הדוח. הדוח השנתי יכלול פירוט של סך העסקאות (ללא מע"מ), והתשומות (ללא מע"מ), שנעשו בין איחוד העוסקים לבין צד שלישי, וכן פירוט של סך העסקאות (ללא מע"מ), והתשומות (ללא מע"מ), שביצעו כל אחד מהעוסקים הרשומים באיחוד העוסקים עם העוסקים האחרים הרשומים איתו באיחוד העוסקים.

נבקש להביא לידיעתכם, כי ביום 10 בדצמבר 2015 פרסמה רשות המסים הודעה בדבר תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי- חיקוקי מסים)(תיקון), התשע"ה-2015 (להלן: "התקנות"), אשר במסגרתה נקבע כי עוסק שלא יגיש את הדו"ח השנתי במועד, צפוי לקנס מנהלי בסכומים של 500 ש"ח ועד 2,000 ש"ח, בהתאם לחומרת העבירה.

תחולתן של תקנות אלה החל מיום 1 בינואר 2016.

כמו כן, נבקש להביא לתשומת ליבכם, כי בנוסף לקנס אשר ניתן להטיל על אי הגשת הדוח השנתי נקבע בתקנות, בין היתר, כי גם על עוסקים שחייבים בדיווח מע"מ מפורט, ולא דיווחו במועד, יוטלו קנסות מנהלתיים בסכומים של 500 ש"ח ועד 2,000 ש"ח, בהתאם לחומרת העבירה. קנסות בגין אי הגשת דוחות מפורטים כאמור, ניתן יהיה להטיל רטרואקטיבית החל מדוחות מפורטים לשנת 2014.
לצפייה בהודעת רשות המיסים לחץ/י כאן.

לשאלות בנושא זה ניתן לפנות במשרדנו ל:
עינת מליאר, יועצת מס
טל': 03-7106623
Einat.Maliar@il.gt.com

ארז גואטה, יועץ מס
טל': 077-7706717
Erez.gueta@il.gt.com