שנת 2015

15/2015 - הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 37, ישויות השקעה (Israeli GAAP)

14/2015 - ביקורת בנושא שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב בבאר שבע

13/2015 - דוח ריכוז ממצאים של הרשות לניירות ערך בנושא חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות

12/2015 - עדכון הבהרה משפטית 101 (SLB): החלטה בעניין העמדת ערבות על-ידי חברה נכדה של חברה ציבורית לחברה פרטית שבבעלות בעל השליטה

11/2015 - עידוד הנפקות הון בישראל

10/2015 - עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית – הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ("IASB") מקדמת דחייה במועד התחילה המנדטורי של תקן דיווח כספי בינלאומי 15 בדבר הכנסה מחוזים עם לקוחות (IFRS 15)

9/2015 - דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2015 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

8/2015 - הצעות חקיקה בעניין מידע כספי נפרד (דוח סולו) – נוסח להערות לציבור

7/2015 - תיקונים לתקני דיווחי כספי בינלאומיים (IFRS)

6/2015 - החלטת אכיפה חשבונאית 15-1 – שערוך נדל"ן להשקעה

5/2015 - טיוטת עמדת משפטית: גילוי בדבר אי תלות מעריך שווי ומהותיות מעריך שווי

4/2015 - FAQ 22: הגילוי הנדרש במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2014, באשר לשינוי האומדן הנגזר מעמדת סגל חשבונאית מספר 21-1 בדבר קיומו של "שוק עמוק" באגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה בישראל

3/2015 - הודעה לחברות: הפניה לדו"ח התקופתי לשנת 2013

2/2015 - כנס תאגידים השנתי 2014 של הרשות לניירות ערך

1/2015 - עדכון עמדה משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות