HE EN
מן העיתונות

קווים מנחים לניהול אפקטיבי של סיכוני אשראי צרכני

ישראל גבירץ ישראל גבירץ

טיוטה לתיקון חוזר כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים, שתיכנס לתוקף בתחילת יולי, סוללת את הדרך למתן אשראי צרכני למשקי בית על ידי גופים מוסדיים.
המאמר פורסם בשבועון 'עדיף'.