בהחלטת ממשלה מספר 5015 מיום 24 באפריל 2020, בדבר סיוע לעסקים נכללו גם עמותות ומלכ"רים (מוסד ציבורי זכאי). את בקשות הסיוע ניתן להגיש החל מיום 12 במאי 2020 למשך 90 ימים, עד ליום 10 לאוגוסט 2020.

ההחלטה בדבר המענקים מתייחסת וכוללת גם עמותות ומלכ"רים זכאים (כפי שמוגדר להלן) בעלי מחזור עסקאות בשנת 2018 מ- 18,000 ש"ח ועד 20 מיליון ש"ח.

חישוב גובה המענק תלוי בגובה המחזור של מגיש הבקשה בשנת 2018 וניתן לקבל מענק עד לגובה מקסימאלי של 400,000 ש"ח.

"מוסד ציבורי זכאי" - מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9 (2)(ב) לפקודת מס הכנסה, שמתקיימים בו שני אלה:

  1. שליש לפחות מהכנסתו בשנת המס 2018, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, לא היתה מתמיכה, לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, מתמיכה מאת רשות מקומית, או מתרומות (להלן - תמיכות ותרומות);
  2. עיקר הכנסתו בשנת המס 2018 כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי סעיף 131 לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות הייתה ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף ובמהלך רוב חודשי השנה.

תשומת הלב כי בהנחיות הביצוע מלכ"ר זכאי נדרש לצרף לבקשתו אישור רואה חשבון המאשר את הנתונים הבאים:

  • המחזור לתקופת הבסיס ולתקופת המענק ממכירת שירותים או מוצרים.
  • סך התשומות השוטפות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים.
  • מחזור העסקאות לשנת 2018 ממכירת שירותים או מוצרים.
  • דו"ח כספי שנתי לשנת 2018.