article banner

ליווי מכרזים

הוצאות הרכש הגדולות ביותר של משרדי הממשלה וגופי הסמך מבוצעות באמצעות מכרזים.

המומחיות של משרדנו בכתיבת מכרזים במגוון תחומים תוך הסתכלות על מכלול ההיבטים השונים של התחום המסוים שבו עוסק המכרז, בשילוב עם ניסיון רב שנים בייעוץ כלכלי, מבטיחים כתיבת מכרז בראייה כלכלית וברמת מקצועיות גבוהה המקטינה את הסיכוי לעתירות ופסילות המכרז ומאפשרת בחירה בהצעה המיטבית ללקוח.

לאור ניסיונו הרב של משרדנו בהכנת מכרזים ויכולת זיהוי כשלי השוק והחסמים הענפיים, אנו מסייעים לגופים ציבוריים ובהם משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ותאגידי מים, לשפר את איכות המכרזים המתפרסמים מטעמם וכך לקבל שירות המקנה להם את מירב היתרונות תוך הבטחת רמת שירות גבוהה מהספק הנבחר ברמת מחירים סבירה.

הכנת המכרזים כוללת בחינה של ההיתכנות העסקית, הסיכויים לרווחיות, מיתוג השוק הרלבנטי של המשתתפים הפוטנציאליים, וזאת במטרה להגדיל את סיכויי הצלחת המכרז. כל זאת בכפוף לחוק המכרזים ותקנותיו והצגת מקצועיות ואיכות גבוהה גם באספקטים המשפטיים.

בנוסף, פיתח המשרד סל שירותים ייחודי המיועד מחד לגוף עסקי המעוניין לפרסם מכרז ומאידך, לגוף עסקי אשר מתמודד בהליך מכרזי, תוך דגש על ההיבט הכלכלי:

ליווי תהליך הגשת הצעה למכרז

ייעוץ כלכלי להגשת המכרז

 • הכנת אומדנים כלכליים
 • ניתוח מרכיבי הסיכונים בפרויקט עבור המציע
 • ייעוץ לתמחור ההצעה לאור המתחרים בענף
 • בדיקות כלכליות למתן הצעת מחיר זוכה

גיבוש מבנה ההצעה

 • מתן ייעוץ לעמידה בתנאי הסף
 • מתן ייעוץ לקבלת ניקוד איכות מקסימאלי
 • במסגרת מגבלות המציע
 • אפשרות לחיבור עם גורמים עסקיים/מקצועיים
 • נוספים עבור שדרוג ההצעה

הגשת הצעות

 • ייעוץ ובדיקת הרכיבים המנהליים והטכניים של ההצעה

ייעוץ עבור הליכים מתקדמים

 • ייעוץ עבור הגשת שאלות הבהרה ושינוי סעיפי מכרז
 • ייעוץ והכנת אנשי הצוות לראיון (במידה ונדרש במכרז)
 • ייעוץ כלכלי ומנהלי עבור ערעור על פסילה

הכנת המכרז ובדיקת ההצעות

ייעוץ בהכנת המכרז

 • ביצוע סקר שוק ראשוני
 • הכנת עקרונות המכרז הכוללים בין היתר: קביעת תנאי סף, מפ"ל (מפרט פנימי לניקוד) לבדיקת האיכות, מפרט השירותים והדרישות המקצועיות, שיטת בדיקת ההצעות, מודל המחיר (תשומות, תפוקות, כתב כמויות) והכנת אומדן למכרז על בסיס תנאיו
 • כתיבת טיוטת המכרז, לרבות כתיבת מסמך הפנייה, תיקון לאחר קבלת הערות משפטיות, מקצועיות ותקציביות ואישור בוועדת המכרזים
 • פרסום המכרז
 • השתתפות בכנס מציעים ומענה לשאלות הבהרה
 • בדיקת הצעות הן מהיבט האיכות (כולל המלצות וראיונות) והן מהיבט המחיר
 • מו"מ עם המציעים
 • ליווי יישום המכרז

* באפשרותנו לשלב יועצים מומחים לתחומי מכרז ייחודיים לפי הצורך.

היתרונות שלנו

 • מקצועיות - צוות מקצועי, אמין וזמין
 • כתיבת המכרז בראייה כלכלית להשגת עלות תועלת אופטימלית
 • הקטנת הסיכוי לעתירות ופסילות המכרז
 • סיוע לכל אורך שלבי המכרז מהרעיון הראשוני ועד לליווי היישום
 • ניסיון של 1,000 מכרזים בתחומים שונים ומול לקוחות שונים
 • מעורבות גבוהה ואישית של מנהלי המשרד בפרויקט
 • זמינות – צוות זמין ומוכן לעבודה מיידית בכל מקום
 • שילוב של צוות כלכלי, משפטי ומקצועי
 • עבודה על פי כללי ותקנות המכרזים
 • אפשרות למכרזים בתיחור מקוון

 

ליווי מכרזים

רו"ח ארנון רונד

מנכ"ל חברת הבת הלוי דוויק בע"מ