Compliance Department-min.jpg

רקע

האם ארגונך עומד בהוראות הרגולציה החלות עליו? האם הארגון דואג להעביר לעובדיו ושותפיו העסקיים הוראות ונהלים בנושאי ציות באופן ראוי? האם האמצעים שננקטים על ידי הארגון למניעת הפרה של הרגולציה החלה עליו הינם בסטנדרטים נאותים ועולים בקנה אחד עם דרישות הרגולציה?

החשיבות של ציות הולכת וגוברת והינה קריטית בימים אלה בשל הידוק הפיקוח של רשויות האכיפה. מחלקת הציות של פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ מסייעת לארגונך לעמוד בדרישות הרגולציה ולהימנע מהפרתה.

שירותי מחלקת ציות

 • הקמה של מערך ציות - לרבות הטמעה של תכניות ציות ונהלים וביצוע הדרכות לעובדים.
 • בקרה על מערך ציות קיים - לצורך בדיקת יעילותו ומתן המלצות לשיפור וחיזוק הבקרות.
 • ביצוע סקרי ציות - לצורך בדיקת עמידת הארגון במגוון רחב של רגולציות, חוקים ותקנות.
 • שירותי קצין ציות חיצוני - הכולל הקמה של מערך ציות וניהולו באופן מתמשך.

מבין תחומי הייעוץ של מחלקת הציות:

 • ציות למניעת שוחד ושחיתות.
 • ציות למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
 • ציות לפיקוח על יצוא בטחוני ודו-שימושי.
 • ציות למשטרי סנקציות.
 • ציות לרגולציה בתחום הקנביס הרפואי.
 • ציות לפיקוח על העוסקים ביהלומים.
 • וכדו'

הערך המוסף עבורכם

 • מחלקה ייעודית המתמחה בציות.
 • שירות המבוסס על ליווי אישי של הצוות הבכיר במחלקה, תוך שמירה על דיסקרטיות ומקצועיות. 
 • שירות בסטנדרט בין לאומי ושימוש במתודולוגיות מתקדמות.
 • ניסיון עולמי תוך הסתייעות במומחים בינלאומיים ממשרדים החברים ברשת הבינלאומית Grant Thornton בה אנו חברים.
אסף גל מנהל מחלקת ציות ליצירת קשר