HE EN
מן העיתונות

מבקר פנימי בשכר או מבקר פנימי במיקור חוץ

טיוטא לחוזר "מיקור חוץ בגופים מוסדיים", שפרסם אגף שוק ההון, קובעת כי ביקורת פנים הינה פעילות מהותית, ומקשה על הוצאתה למיקור חוץ | עם זאת בענף הביטוח, החברות הקטנות מעדיפות להוציא למיקור חוץ את פונקציות הביקורת הפנימית, ויש לכך יתרונות רבים.
המאמר נכתב על ידי רו"ח ברק צ'יפרוט- מנהל מחלקת תחום גופים מוסדיים ופורסם בשבועון עדיף.