HE EN

הכר את אנשינו

 מצא מומחה לפי

או

או

או לפי שם

מן העיתונות

01 אוג 2017

הכדור נמצא בידי הקבלנים

ועדת העבודה של הכנסת אישרה באחרונה תקנות שיאפשרו להטיל אחריות אישית ועיצומים כספיים על קבלנים מבצעים שבאתרי הבנייה שלהם נמצאו כשלים בטיחותיים.

04 יול 2017

מבקר פנימי בשכר או מבקר פנימי במיקור חוץ

טיוטא לחוזר "מיקור חוץ בגופים מוסדיים", שפרסם אגף שוק ההון, קובעת כי ביקורת פנים הינה פעילות מהותית, ומקשה על הוצאתה למיקור חוץ.

29 יונ 2017

להשיג את המועלים

העלייה בחלקן של הונאות בדיווח כספי, מלמדת על הצורך להתאים את אופן יישום ה- SOX לתחכום הגובר של מבצעיהן. מדריך חדש של ארגון COSO מתווה את העקרונות לכך.